رهبری

بدنه خبر

واگذاری چاپ و تکثیر معاونت غذا و دارو شنبه، 19 آبان 1397
معاونت غذا و دارو در نظر دارد امور مربوط به چاپ و تکثیر خود را از طریق استعلام بهاء به شرکتهای صلاحیت دار مرتبط با موضوع استعلام واگذار نماید.
*****************************
مدت زمان تحویل اسناد استعلام بهاء به شرکتهای داوطلب: ازتاریخ نشرآگهی 7/8/97 لغایت12/8/97

محل تحویل اسناد به شرکت های داوطلب: 
استان کردستان-سنندج- بلوار پاسداران-پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان- معاونت غذا و دارو- کدپستی: 13446-66177
*********************************
مهلت ارسال پیشنهادات(پاکت های الف، ب و ج) : لغایت روز پنج شنبه مورخ 19/8/97

آدرس ارسال مدارک شرکت در استعلام بهاء :
استان کردستان-سنندج- بلوار پاسداران-پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان- معاونت غذا و دارو- کدپستی: 13446-66177
*********************************
نوع و مبلغ سپرده شرکت در استعلام بهاء:
شرکت کنندگان می بایست مبلغ تضمین شرکت در استعلام بهاء را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی استعلام بهاء بنام ستاد دانشگاه علوم پزشکی تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 19/8/97 واریز  و ارئه نماید.
*********************************

تاریخ تشکیل کمیسیون و بازگشایی  پاکت ها: 
مورخ 22/8/1397 ساعت 10 صبح روز سه شنبه واقع در دفتر معاونت غذا و دارو برگزار می گردد، ضمناً شرکت کنندگان در این استعلام بهاء می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان به آدرس http://iets.mporg.ir و یا با شماره 08733666646 واحد قراردادها تماس حاصل نموده و یا بصورت حضور مراجعه فرمایند
 
پورتال اخبار