رهبری

بدنه خبر

واگذاری بوفه بیمارستان شهدا دهگلان سه‌شنبه، 15 آبان 1397
شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان در نظر دارد محل بوفه بیمارستان شهدا را به مدت یک سال به اشخاص حقیقی یا شرکت های واجد شرایط واگذار نماید 

مدت زمان تحویل اسناد مزایده به شرکت کنندگان: 9/8/97 لغایت 15/8/97

محل تحویل اسناد مزایده: شرکت کنندگان در مزایده می توانند برای دریافت اسناد مزایده به شهرستان دهگلان- میدان امام-شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان- اداره امور عمومی 08735127245  مراجعه نمایند.

مهلت ارسال پاکت ها(سه پاکت الف، ب و ج): 15/8/97 لغایت 22/8/97(لطفاً در پشت پاکت درج نمایید مربوط به مزایده بوفه)

نوع ومبلغ سپرده شرکت در مزایده:
یک قطعه چک تضمینی به مبلغ 000/000/10 ریال در وجه شبکه بهداشت ودرمان بعنوان سپرده تضمین شرکت درمزایده

پاکت الف: حاوی یک قطعه چک سپرده تضمین شرکت در مزایده
پاکت ب: یک برگ شرایط واگذاری با امضاء و اثرانگشت متقاضی به انضمام تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی و ارائه رضایت خدمتی درصورت داشتن سابقه فعالیت در هر کدام از ارگانهای دولتی را در پاکت «ب» ارسال نماید.
پاکت ج : حاوی قیمت پیشنهادی

پاکات الف و ب و ج در یک پاکت با پست سفارشی به آدرس:
دهگلان- میدان امام خمینی(ره)-مرکز بهداشت و درمان شهرستان دهگلان-طبقه همکف-واحد حراست-کدپستی 6661-36899 ارسال گردد
تاریخ بازگشایی پاکات: 27/8/97 ساعت 8 صبح در محل دفتر مدیریت شبکه
ضمناً شرکت کنندگان درمزایده می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر با شماره تلفن 35127245 تماس حاصل نمایند

روابـط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان
 
پورتال اخبار