رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام واگذاری مکانیراسیون نسخ و اسناد بیمه ای بیمارستان شهدا دهگلان نوبت دوم یکشنبه، 13 آبان 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان در نظر دارد در سال 1397 امورات ثبت نسخ و اسناد بیمه ای بیمارستان شهدا را به تأیید شورای انفورماتیک و اداره فناوری و اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی رسیده باشد واگذار نماید. لذا داوطلبین واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد استعلام به نشانی ذیل مراجعه نمایند.
نشانی محل استعلام: استان کردستان- شهرستان دهگلان-شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان- کدپستی 36899-66671 سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان به نشانی MUK.ir قسمت مزایده و مناقصات مراجعه نمایند.
*****************************

نحوه دریافت اسناد استعلام از تاریخ 15/8/97 لغایت 23/8/97 در ساعات اداری بجز ایام تعطیل نحوه ارسال پیشنهادها و سایر اسناد استعلام در مهلت تا روز پنج شنبه مورخ 23/8/97 به نشانی: استان کردستان- دهگلان- شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان کدپستی 36899-66671 واحد حراست شبکه الاشاره (بند*) از طریق پست پیشتاز یا سفارشی ارسال نمایند.(ارسال بصورت دستی و یا حضوری و خارج از وقت اداری قابل قبول نیست)

*********************************

زمان و مکان بازگشایی پاکات دریافتی روز یکشنبه تاریخ 27/8/97 ساعت 10 در دفتر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان بازگشایی خواهد شد. 
لازم است داوطلبین تا روز آخر مهلت فوق الاشاره در اسناد استعلام جهت اطلاع از آخرین تغییرات به سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان مراجعه نماید.

روابـط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهـگلان
 
پورتال اخبار