رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده عمومی (یـک مرحله) شنبه، 19 آبان 1397

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر در نظردارد محل انجام خدمات تزریقات و پانسمان بیماران سرپایی خود را برابر با شرایط و مشخصات مورد نظر اعلامی از طریق مزایده عمومی به شرکتهای صلاحیت دار واگذار نماید.

*****************************

مدت زمان تحویل و اسناد مزایده به شرکتهای داوطلب: از تاریخ نشر آگهی 14/8/97 لغایت 24/8/97

 

محل تحویل اسناد مزایده به شرکتهای داوطلب:  

شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مزایده  به استان کردستان- شهرستان سنندج- خیابان پاسداران بعد از دانشگاه علوم پزشکی کردستان- بلوار برهان الدین حمدی- مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی کوثر-واحد تدارکات و یا وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان به آدرس http://muk.ac.ir و همچنین پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

****************************

 مهلت ارسال پیشنهادها( پاکتهای الف، ب و ج): لغایت 3/9/97

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادهای اسناد مزایده (پاکت های الف ، ب و ج):

استان کردستان- شهرستان سنندج- بعد از دانشگاه علوم پزشکی کردستان- بلوار برهان الدین حمدی- مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی کوثر واحد حراست

*****************************

نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مزایده:

شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماهه بنام مرکز پزشکی ، اموزشی و درمانی کوثر ارائه نمایند.

*********************************

تاریخ تشکیل کمیسیون  معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادات( پاکتهای الف، ب و ج)::

کمیسیون معاملات در تاریخ 7/9/97 ساعت 10صبح روز چهارشنبه در دفتر ریاست مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی تشکیل می گردد. ضمناً شرکت های شرکت کننده یا مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 33611316 تماس حاصل نمایند.

 

مرکز پزشـکی ، آموزشی و درمـانی کوثر
 
پورتال اخبار