رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده فروش اموال اسـقاط و مازاد بر نیاز دوشنبه، 21 آبان 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان در نظر دارد اموال اسقاط و مازاد بر نیاز بیمارستانهای (فجر و بوعلی) ، مرکز بهداشت شهرستان مریوان را در سال 1397 از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

*****************************

محل و زمان بازدید اقلام و تحویل اسناد استعلام مزایده:

مدت تحویل اسناد: کردستان- شهرستان مریوان میدان نوروز- شبکه بهداشت و درمان-واحد قراردادها و واگذاریها

محل بازدید اقلام مزایده: آدرس: کردستان- شهرستان مریوان بلوار پرستار- مرکز خدمات جامع سلامت شماره 4- شهرستان مریوان-انبار اسقاط

زمان بازدید و تحویل اسناد به داوطلبان: از تاریخ نشر آگهی 19/8/1397 لغایت 30/8/1397 به غیر از روزهای تعطیل

*****************************

نحوه و مبلغ سپرده تضمین شرکت در استعلام مزایده:

مبلغ 000/000/25(بیست و پنج میلیون ریال) را بصورت اصل فیش بانکی شماره حساب 8379397 نزد بانک رفاه بنام حساب سپرده شبکه بهداشت و درمان مریوان یا بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ فوق (با مدت اعتبار حداقل 3 ماه) شبکه بهداشت و درمان مریوان

*****************************

نحوه و تاریخ آخرین مهلت ارسال پیشنهادات:

در پاکت های : الف- اصل فیش واریزی با ضمانت بانکی ب: اسناد آگهی استعلام مزایده   پاکت ج: فرم پیشنهادی قیمت و فرم های شرایط واگذاری مهر و امضاء شده داوطلب باید هر سه پاکت الف، ب و ج را در یک پاکت واحد گذاشته و از طریق پست سفارشی حداکثر تا پایان وقت اداری 5/9/1397 آدرس : کردستان-شهرستان  مریوان-میدان نوروز- شبکه بهداشت و درمان- واحد حراست ارسال نمایند.

*****************************

تاریخ بازگشایی: 8/9/1397

ضمناً شرکت های شرکت کننده یا مزایده گذار می توانند جهت

 کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 34601550-087 تماس حاصل نمائید و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس (http//iets.mporg.ir) و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان http//webda.muk.ac.ir و یا http//wcbd.muk.ac.ir مراجعه فرمایند.

 

روابـط عمومی شبـکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان
 
پورتال اخبار