رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده عمومی واگذاری امور تزریقات و پانسمان بیـمارستان امام حسین (ع) بیجار مرحله دوم پنجشنبه، 24 آبان 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیجار در نظر دارد امور تزریقات و پانسمان بیمارستان امام حسین(ع) مرحله دوم را از طریق مزایده به شرکت هایی صلاحیت دار  مرتبط با موضوع واگذار نماید.

*****************************

مدت زمان تحویل اسناد مزایده به شرکت های داوطلب: ازتاریخ نشر آگهی 22/8/97 لغایت 29/8/97

محل تحویل اسناد به شرکت های داوطلب : استان کردستان-شهرستان بیجار- خیابان طالقانی- مدیریت شبکه بهداشت و درمان بیجار واحد چاپ و تکثیر شبکه

 

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات (پاکت های الف، ب و ج): لغایت روز دوشنبه مورخه 5/9/97

آدرس ارسال مدارک شرکت در مزایده: استان کردستان -شهرستان بیجار- خیابان طالقانی- مدیریت شبکه بهداشت و درمان بیجار واحد حراست شبکه بهداشت و درمان بیجار- کدپستی: 66516022156

 

 نوع و مبلغ سپرده شرکت در مزایده: شرکت کنندگان می بایست مبلغ تضمین شرکت در مزایده را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط  عمومی مزایده بنام شبکه بهداشت و درمان بیجار واریز و ارائه نماید.

*********************************

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی  پاکت ها:

مورخ 8/9/1397 ساعت 10 صبح روز پنج شنبه

واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیجار و حضور نمایندگان در جلسه اختیاری می باشد. ضمناً شرکت کنندگان در این مزایده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http:// muk.ac.ir)  و یا با شماره 08738223200 واحد قراردادها تماس حاصل نموده وی ا بصورت حضوری مراجعه فرمایند.

 

روابـط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیجار

 
پورتال اخبار