رهبری

بدنه خبر

استعلام مناقصه عمومی(یک مرحله ای) شنبه، 3 آذر 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز در نظر دارد خرید یک دستگاه اتوآنالیزر بیوشیمی جهت آزمایشگاه مرکز بهداشت را به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی(یک مرحله ای) به شرکتهای صلاحیت دار و مرتبط با موضوع مناقصه (شرکت های دارای مجوز در سامانه imed اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبوع) واگذار نماید

*****************************

زمان تحویل اسناد مناقصه: ازتاریخ 5/9/97 لغایت 12/9/97

محل تحویل اسناد مناقصه: شرکتهای داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه به استان کردستان-شهرستان سقز- خیابان شهدا شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز-اداره امور عمومی و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http//iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات: لغایت تاریخ 22/9/97

آدرس ارسال  مدارک و پیشنهادات: از طریق پست سفارشی- استان کردستان-شهرستان سقز- بلوارحافظ مرکز بهداشت -طبقه دوم- واحدحراست- کدپستی 6681744593 صندوق پستی 111

*********************************

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:

شرکت کنندگان مبلغ تضمین بمبلغ 150/000/000ریال(یکصد و پنجاه میلیون ریال) را بشماره حساب 7120886 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز نزد بانک رفاه شعبه جمهوری واریز و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند.

*********************************

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادات:

مورخ 71/10/1397 روز شنبه ساعت 8 صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز تشکیل می گردد، ضمناً شرکت های متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36223710 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس (http//iets.mporg.ir) و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http//webda.muk.ac.ir)  مراجعه فرمایند.

 

روابـط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز

 
پورتال اخبار