رهبری

بدنه خبر

"کارگاه اموزشی تزریقات" پنجشنبه، 8 آذر 1397

"کارگاه اموزشی تزریقات"

کارگاه آموزشی تزریقات ویژه دانشجویان ترم هفتم اتاق عمل درتاریخ 97/09/07ساعت 8:15 درسالن اجتماعات دانشکده توسط اساتید گروه اتاق عمل برگزارگردید.در این کارگاه مباحث دارو محاسبه ،تزریق وریدی،ترانسفوزیون ، تزریق عضلانی ،تزریق زیرجلدی وداخل جلدی به صورت کارگروهی انجام گرفت.
 
 
 
پورتال اخبار