رهبری

بدنه خبر

"بازدید دانش آموزان آموزشگاه فضیلت" شنبه، 10 آذر 1397

"بازدید دانش آموزان آموزشگاه فضیلت"

در تاریخ 97/09/10دانش آموزان آموزشگاه شبانه روزی دخترانه فضیلت به همراه مربیان خود از مرکز مهارتهای بالینی وکتابخانه دانشکده بازدید نمودند. دراین بازدید مسئول واحد مهارتهای بالینی درخصوص آشنایی با رشته های پرستاری ومامایی و اتاق عمل وایجاد انگیزه بیشتر درانتخاب رشته مورد علاقه توضیحاتی راارائه نمودند.

 
 
 
پورتال اخبار