رهبری

بدنه خبر

"بازدید ازسرای سالمندان" شنبه، 10 آذر 1397

"بازدید ازسرای سالمندان"

بازدید ازسرای سالمندان توسط دانشجویان ترم ششم پرستاری به همراه مربی مربوطه سرکارخانم عهدیه پرهیزکار درتاریخ 97/09/10انجام گرفت. دراین بازدید دانشجویان با نحوه نگه داری سالمندان ،چگونگی مراقبتهای جسمی ،روحی وحمایتهای اجتماعی آشنا شده هم چنین طی این بازدید مراقبتهای سالیانه شامل کنترل فشار خون،وزن،قند خون وقد آنان کنترل گردید.
 
پورتال اخبار