رهبری

بدنه خبر

"جلسه شورای آموزشی دانشکده" شنبه، 10 آذر 1397

              "جلسه شورای آموزشی"

بیست وچهارمین جلسه شورای آموزشی دانشکده درمورخ 97/09/10درساعت 8 در دفتر ریاست دانشکده تشکیل گردید. در این جلسه گزارش بازدید جناب آقای دکتر محمد فتحی ریاست دانشکده از بیمارستان توحید از بخشهای فوق تخصصی گوارش وریه ،گزارش سرکارخانم دکتر شاهویی مدیر محترم گروه مامایی ازجلسه کمیته زایمان طبیعی وهمچنین بازدید ازبلوک زایمان ورضایتمندی مربیان ودانشجویان از نحوه برگزاری کارآموزیها، همچنین گزارش سرکارخانم نزاریان مدیر محترم گروه اتاق عمل از بازدید ازکارآموزیها وکارورزیها ارائه گردید. دراین جلسه نیزدستور کار ومصوبات آموزشی به تصویب رسید.

 
پورتال اخبار