رهبری

بدنه خبر

« جلسه آشنایی دانشجویان ترم دوم پرستاری با بیمارستان بعثت » دوشنبه، 12 آذر 1397

« جلسه آشنایی دانشجویان ترم دوم پرستاری با بیمارستان بعثت »

 

در راستای اهداف اعتبار بخشی با بیمارستانهای آموزشی در تاریخ 97/09/08 مربیان گروههای پرستاری به همراه 54 نفر از دانشجویان در بیمارستان بعثت حضور یافتند .

در این جلسه که با حضور ناظر محترم بالینی ، سوپروایزر محترم آموزشی و سوپر وایزر محترم کنترل عفونت تشکیل شد ضمن خوشامدگویی به دانشجویان در مورد دستورالعمل کنترل عفونت و همچنین قوانین و مقررات سخنانی ایراد نمودند و سپس دانشجویان توسط مربیان با بخشهای مختلف بیمارستان آشنا شدند .

 

 
 
 
 
 
پورتال اخبار