رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه کمیته فرآیندها دوشنبه، 12 آذر 1397
در این جلسه که با حضور ریاست دانشکده ، معاونین ، مدیران گروههای آموزشی و همچنین مسئول کمیته فرآیندهای دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید، درباره فرآیندهای مختلف آموزشی و پژوهشی بحث و تبادل نظر گردید و مقرر گردید هر گروه آموزشی عنوان فرآیند خود را مشخص نماید همچنین مقرر گردید در جلسه بعدی ، گروههای آموزشی فرآیندهای خود را ارائه نمایند.
 
پورتال اخبار