رهبری

بدنه خبر

"دانش آموختگی " سه‌شنبه، 13 آذر 1397

"دانش آموختگی  "

خانم سوما ذکریایی دانش آموخته رشته مامایی کارشناسی ارشد دفاع نهایی را در تاریخ 97/09/12 تحت عنوان "بررسی تأثیرتحریک الکتریکی اعصاب ازطریق پوست بر درد پس از اپی زیاتومی درزنان نخست زای بستری دربخش بعد اززایمان بیمارستان بعثت" با موفقیت به پایان رسانیدند.

 
پورتال اخبار