رهبری

بدنه خبر

"دانش آموختگی " چهارشنبه، 14 آذر 1397

" دانش آموختگی "

خانم زهرا رشیدی دانش آموخته رشته پرستاری کارشناسی ارشد داخلی جراحی د فاع نهایی رادرتاریخ 97/09/12تحت عنوان " بررسی تأ ثیر تغذیه زودرس دهانی برمیزان دردپس از سزارین دربیماران بستری بیمارستان امام خمینی دیواندره 1395 " با موفقیت به پایان رسانیدند.

 
پورتال اخبار