رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام بهاء واگذاری اجاره محل ساختمانی مرکز دیالیز سابق مرکز بهداشت شهرستان بیجار شنبه، 17 آذر 1397

شبکه بهداشت و درمان بیجار در نظر دارد محل سابق دیالیز مرکز بهداشت0بیمارستان 7 تیر سابق) بیجار را از طریق استعلام بهاء به مدت یکسال به شرکت ها و اشخاص واجد شرایط مرتبط با حوزه بهداشت و درمان بصورت اجاره بهاء  واگذار نماید.

*****************************

مدت زمان تحویل اسناد ستعلام بهاء به شرکت ها و اشخاث واجد شرایط داوطلب:

از تاریخ نشر آگهی 1397/9/12لغایت 1397/9/20به استثناء ایام تعطیل.

محل تحویل اسناد به شرکت های داوطلب :

استان کردستان-شهرستان بیجار- شهرستان بیجار خیابان طالقانی-مدیریت شبکه بهداشت و درمان بیجار-واحد چاپ و تکثیر شبکه

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات(پاکت های الف، ب و ج): لغایت روز پنج شنبه مورخه 1397/9/29

 آدرس ارسال مدارک شرکت در استعلام بهاء :

 استان کردستان شهرستان بیجار-خیابان طالقانی-مدیریت شبکه بهداشت و درمان بیجار-واحد حراست شبکه بهداشت و درمان بیجار- کدپستی 44156-66514

*********************************

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مزایده: شرکت کنندگان می بایست مبلغ تضمین شرکت در استعلام بهاء را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانت نامه بانکی با عتبار حداقل سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی استعلام بهاء لغایت 97/9/29  بنام شبکه بهداشت و درمان بیجار واریز و ارائه نماید.

*********************************

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی  پاکت ها:

مورخ 1397/10/4  ساعت 10 روز سه شنبه واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیجار و حضور نمایندگان در جلسه اختیاری می باشد . ضمناً شرکت کنندگان در این مزایده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://muk.ac.ir و یا به شماره 08738223200 واحد قراردادها تماس حاصل نموده و یا بصورت حضوری مراجعه فرمایند.

 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان  بیـجار
 
پورتال اخبار