رهبری

بدنه خبر

"بازدید از مرکز پزشکی کوثر" پنجشنبه، 15 آذر 1397

" بازدیداز مرکز پزشکی کوثر "

آقای دکترمحمد فتحی وسرکارخانم کلهر رئیس ومعاون آموزشی دانشکده درروز چهارشنبه 97/09/14 با حضور درمرکز پزشکی کوثر ضمن بازدیداز تعدادی بخش ها با مسئولین بخشها واساتید ودانشجویان دیدار نمودند.

 
پورتال اخبار