رهبری

بدنه خبر

"جلسه شورای آموزشی دانشکده" شنبه، 17 آذر 1397

" جلسه شورای آموزشی "

بیست وپنجمین جلسه شورای آموزشی دانشکده درمورخ 97/09/17 ساعت 8 باحضوراعضاء دردفتر ریاست دانشکده تشکیل شد .دراین جلسه گزارش بازدید جناب آقای دکترمحمد فتحی رئیس دانشکده به همراه سرکارخانم کلهرمعاون محترم آموزشی ازبازدید بیمارستان کوثر درتاریخ97/09/14 ازبخشهای مختلف بیمارستان ،همچنین پیشنهاد جناب آقای دکتر محمد فتحی درخصوص دعوت وتشویق مربیان جوان وکارآمد توسط مدیران گروه به فعالیتهای آموزشی مجازی ارائه گردید. دراین جلسه نیزگزارش سرکارخانم دکتر شاهویی مدیرمحترم گروه مامایی درخصوص جلسه مدیران گروه مامایی دروزارت متبوع ،گزارش سرکارخانم نزاریان مدیر محترم اتاق عمل درخصوص برنامه ریزی ترم آینده ،دراین جلسه نیز گزارش جناب آقای احمدی مسئول محترم آموزش درخصوص برنامه ریزی ترم آینده ارائه گردید.
 
پورتال اخبار