رهبری

بدنه خبر

" جلسه مشترک با مرکز پزشکی بعثت" دوشنبه، 19 آذر 1397

" جلسه مشترک با مرکز پزشکی بعثت"

با هماهنگی قبلی جلسه مشترک مسئولین دانشکده با مسئولین مرکز پزشکی بعثت درروز شنبه 97/09/17 دردفتر ریاست مرکز پزشکی بعثت برگزار گردید. درشروع جلسه جناب آقای دکترمحمد فتحی ضمن تشکر از مساعدت وتعامل های صورت گرفته هدف از برگزاری جلسه را نهایی نمودن تفاهم نامه بررسی مسائل ومشکلات موجود اعلام وپس از اظهارات وتوضیحات مسئولین بخش ها وواحدهای ذیربط تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

 
پورتال اخبار