رهبری

بدنه خبر

"جلسه شورای آموزشی دانشکده" شنبه، 24 آذر 1397

« جلسه شورای آموزشی »

 

بیست و ششمین جلسه شورای آموزشی دانشکده پرستاری مامایی در مورخ 97/09/24 ساعت 8 صبح در دفتر ریاست دانشکده با حضور اعضاء تشکیل شد . در این جلسه اعضای شورای صنفی دانشگاه حضور یافته ضمن تشکر از مسئولین دانشکده مسائل و مشکلات بالین ، آموزش و امور رفاهی توسط امور صنفی مطرح و مسئولین در این خصوص جهت حل مشکلات پیشنهادات لازم را ارائه نمودند . همچنین در این جلسه مدیران گروههای آموزشی پرستاری ، مامایی و اتاق عمل در خصوص برنامه ریزی امور درسی ، کارورزی و کارآموزی ترم آینده گزارش خود را ارائه نمودند.
 
 
 
پورتال اخبار