رهبری

بدنه خبر

" جلسه گروه بهداشت جامعه " چهارشنبه، 28 آذر 1397

" جلسه گروه بهداشت جامعه "

جلسه گروه بهداشت جامعه دانشکده پرستاری مامایی درروزچهارشنبه 97/09/28 ساعت 8 دردفتر ریاست دانشکده تشکیل گردید. دراین جلسه ریاست محترم دانشکده ، معاون محترم آموزشی ومدیرگروه محترم پرستاری واعضای محترم هیئت علمی گروه بهداشت جامعه حضورداشتند دررابطه با بازنگری واحدهای تئوری ،کارآموزی ،کارورزی ، سمینارها ، بازدیدها وHome visite   بحث وتبادل نظر به عمل آمد.

 
 

 

 
پورتال اخبار