رهبری

بدنه خبر

"جلسه هما هنگی روزپرستار" چهارشنبه، 28 آذر 1397

"جلسه هما هنگی روزپرستار"

جلسه هماهنگی برگزاری روز پرستار روز سه شنبه 97/09/27 ساعت 11 درمحل معاونت درمان تشکیل گردید.دراین جلسه مدیر خدمات پرستاری، معاون آموزشی دانشکده پرستاری مامایی ،مدیر روابط عمومی و نمایندگان معاونت اجتماعی حضورداشتند هماهنگی های لازم درخصوص برگزاری روزپرستار به عمل آمد وتاریخ برگزاری مراسم 97/10/25درمحل تالار ابن سینا مجموعه پردیس دانشگاه تعیین گردید.

 
پورتال اخبار