رهبری

بدنه خبر

برگزاری شورای مدیران دانشگاه علوم پزشکی کردستان پنجشنبه، 29 آذر 1397
شورای مدیران دانشگاه علوم پزشکی کردستان با حضور مدیران حوزه معاونت توسعه ومدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان در محل بیمارستان تووحید سنندج برگزار شد .
دکتر جدید السلامی رییس بیمارستان ضمن خیر مقدم هدف از برگزاری جلسه فوق را رفع مشکلات موجود بیمارستان در خصوص تامین اعتبارات و هتلینگ بیمارستان عنوان نمود .
دکتر حسن زاده معاون توسعه ممدیریت منابع دانشگاه در ادامه ضمن اشاره به رعایت صرفه جویی در تمام خریدهای دانشگاه و همچنین خرید کالای ایرانی از همکاران حوزه مالی ، نیروی انسانی و خدمات و پشتیبانی در خصوص رفع مشکلات بیمارستان اقدامات لازم را انجام دهند .
 
 
 
 
 
پورتال اخبار