رهبری

بدنه خبر

"جلسه شورای آموزشی دانشکده" یکشنبه، 2 دی 1397

" جلسه شورای آموزشی "

 

بیست و هفتمین جلسه شورای آموزشی دانشکده پرستاری مامایی در تاریخ 97/10/01 با حضور اعضاء در دفتر ریاست دانشکده تشکیل گردید . در این جلسه گزارش مدیران گروههای آموزشی پرستاری و اتاق عمل از بازدید کارآموزی و کارورزی دانشجویان ارائه گردید . همچنین در این جلسه از تدوین تفاهم نامه فی مابین گروه مامایی و بیمارستان بعثت سنندج توسط خانم دکتر شاهویی مدیر محترم گروه مامایی تشکر و قدردانی گردید . در این جلسه نیز دستور کارها و مصوبات آموزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

 
پورتال اخبار