رهبری

بدنه خبر

" جلسه کمیته برگزاری نمایشگاه دهه فجر " دوشنبه، 3 دی 1397
جلسه کمیته برگزاری نمایشگاه دهه فجر در تاریخ 97/10/01 ساعت 8 صبح در دفتر ریاست دانشکده پرستاری مامایی تشکیلگردید . در این جلسه مقرر شد گروههای آموزشی پرستاری ، مامایی و اتاق عمل در برگزاری 4 غرفه فعالانه شرکت نمایند و نسبت به ارائه خدمات آموزشی به مراجعین و شهروندان اقدام نمایند . در این جلسه نیز مدیر گروههای آموزشی و مسئولین مرکز مهارت های بالینی و واحد خدمات دانشکده پیشنهادات خود را در رابطه با برگزاری نمایشگاه ارائه نمودند .
 
 
 
پورتال اخبار