رهبری

بدنه خبر

"جلسه شورای تحصیلات تکمیلی" یکشنبه، 2 دی 1397

" جلسه شورای تحصیلات تکمیلی "

جلسه شورای تحصیلات تکمیلی درمورخ 97/10/01 ساعت 11:30درکلاس 105 دانشکده پرستاری و مامایی تشکیل گردید. دراین جلسه شرح وظایف استاد مشاور وناظر بررسی واصلاح گردید.همچنین دراین جلسه با انتخاب اساتید راهنمای تعدادی از دانشجویان موافقت گردید.

 
پورتال اخبار