رهبری

بدنه خبر

" کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی " دوشنبه، 3 دی 1397

" کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی "

کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان ترم پنجم پرستاری درتاریخ 97/10/03 درسالن اجتماعات دانشکده پرستاری مامایی توسط اساتید گروه پرستاری برگزار گردید. دراین کارگاه مهارتهای تصمیم گیری وحل مسئله ، تفکر خلاق ونقادانه ،برقراری روابط مؤثر با دیگران ،خود آگاهی وهمدلی با دیگران و رویارویی با هیجانات واسترس ها ارائه گردید.  

 
 
 
 
پورتال اخبار