رهبری

بدنه خبر

" دانش آموختگی " سه‌شنبه، 4 دی 1397

" دانش آموختگی "

خانم شیوا رادفر دانش آموخته رشته کارشناسی ارشد مامایی دفاع نهایی رادرتاریخ 97/10/04 تحت عنوان " بررسی مقایسه ای تأ ثیر مصرف کپسول بابونه وکپسول بومادران بر شدت قاعدگی دردناک اولیه دانشجویان ساکن درخوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی کردستان درسال 1396" با موفقیت به پایان رسانیدند.

 
 
 
 
 
پورتال اخبار