رهبری

بدنه خبر

" بازدید از مرکز معلولین ژیوار" چهارشنبه، 5 دی 1397

" بازدید از مرکز معلولین ژیوار"

بازدید از مرکز معلولین ژیوار ویژه دانشجویان ترم ششم پرستاری درتاریخ 97/10/05توسط گروه بهداشت جامعه انجام شد .دراین بازدید دانشجویان با انواع معلولیت ها آشنا شده وروش های مراقبت وحمایت های روحی وروانی توسط مراقبین برای آنان توضیح داده شد.
 
پورتال اخبار