رهبری

بدنه خبر

آگهی مرحله دوم داروخانه بیمارستان سینا شنبه، 8 دی 1397

بدینوسیله شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران در نظردارد محل و خدمات دارویی داروخانه بیمارستان سینا را از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از داروسازان واجد شرایط در سطح استان جهت شرکت در مزایده فوق دعوت بعمل می آید درصورت تمایل درخواست کتبی خود را جهت انجام مقدمات و بررسی صلاحیت در کمیسیون ماده 20 امور داروخانه های معاونت غذا و داروی دانشگاه لغایت پایان وقت اداری مورخ 14/10/97 به این شبکه ارسال نمائید جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 08735530934 اداره امور عمومی شبکه تماس حاضل فرمائید.

 

« شبـکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران»

 
پورتال اخبار