رهبری

بدنه خبر

" بازدید از سرای سالمندان " دوشنبه، 10 دی 1397

" بازدید از سرای سالمندان "

بازدید از سرای سالمندان درتاریخ 97/10/08ویژه دانشجویان ترم ششم پرستاری توسط گروه بهداشت جامعه انجام گرفت .دراین بازدید دانشجویان بانحوه نگه داری سالمندان ،چگونگی مراقبت جسمی ،روحی وحمایتهای اجتماعی آشنا شدند.
 
پورتال اخبار