رهبری

بدنه خبر

"جلسه شورای آموزشی" دوشنبه، 10 دی 1397

جلسه شورای آموزشی "

بیست وهشتمین جلسه شورای آموزشی دانشکده درمورخ 97/10/08 ساعت 8 با حضور اعضا دردفتر ریاست دانشکده برگزار گردید. دراین جلسه گزارش مدیر محترم آموزش دانشکده جناب آقای کاوه احمدی درمورد امورکلاسها درهفته گذشته ارائه گردید. همچنین دراین جلسه دستور کارها ومصوبات آموزشی مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

 
پورتال اخبار