رهبری

بدنه خبر

" آزمون عملی اصول وفنون پرستاری ترم اول " دوشنبه، 10 دی 1397

" آزمون عملی اصول وفنون پرستاری ترم اول "

آزمون عملی پایان ترم اصول وفنون پرستاری ترم اول درتارخ 8و97/10/9 به مدت دوروز درمرکز مهارتهای بالینی دانشکده پرستاری توسط اساتید گروه فن به عمل آمد. نحوه آزمون به صورت تصادفی هردانشجو درپروسیجر انتخاب ومورد ارزیابی قرارگرفت.

 
 
 
 
 
پورتال اخبار