رهبری

بدنه خبر

" جلسه کمیته امتحانات " سه‌شنبه، 11 دی 1397

          " جلسه کمیته امتحانات "

جلسه کمیته امتحانات نیمسال اول98-97 درمورخ 97/10/09 ساعت 8:30 با حضور اعضای کمیته امتحانات دانشکده دردفتر ریاست دانشکده تشکیل گردید. دراین جلسه مسئول محترم کمیته امتحانات جناب آقای کاوه احمدی درخصوص قوانین ومقررات ،تاریخ برگزاری ومکان برگزاری امتحانات مطالبی رابیان نمود ند.   
 
 
 
پورتال اخبار