رهبری

بدنه خبر

"دانش آموختگی " سه‌شنبه، 11 دی 1397

خانم راحیل قلی پور دانش آموخته رشته کارشناسی ارشد مامایی دفاع نهایی رادرتاریخ 97/10/10تحت عنوان "بررسی کیفیت مراقبت های مامایی ارائه شده از دیدگاه گیرندگان خدمات با استفاده از الگوی سروکوال درمراکز جامع سلامت شهر سنندج درسال 1396" با موفقیت به پایان رسانیدند.

 

 
 
پورتال اخبار