رهبری

بدنه خبر

"جلسه مرکز تحقیقات مراقبت بالینی " چهارشنبه، 12 دی 1397

"جلسه مرکز تحقیقات مراقبت بالینی "

جلسه مرکز تحقیقات مراقبت بالینی دانشکده پرستاری ومامایی درساعت 11:30 روز سه شنبه 97/10/11 با حضور اعضاء درکلاس 105 تشکیل گردید. دراین جلسه جناب آقای دکتر کاوه بهمن پور رئیس محترم دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی سنندج حضور داشتند 3 عنوان پروپوزال بررسی وپیشنهادات اصلاحی ارائه گردید.

 
 
 
 
پورتال اخبار