رهبری

بدنه خبر

انتصاب خانم نسرین دانشخواه به عنوان معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی یکشنبه، 16 دی 1397
آقای یعقوبی در این ابلاغ ضمن تشکر از زحمات چند ساله آقای منبری در این پست، از خانم دانشخواه درخواست نمودند که با بهره گیری و همفکری با اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده جهت پیشرفت هرچه بیشتر دانشکده در امور آموزشی و پژوهشی تلاش نمایند.
 
پورتال اخبار