رهبری

بدنه خبر

انتصاب مهندس شهرام شریفی با حفظ سمت به عنوان مسئول برگزاری همایش های دانشگاه دوشنبه، 17 دی 1397

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان طی ابلاغی مهندس شهرام شریفی را با حفظ سمت به عنوان مسئول برگزاری همایش های دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش وب دا، دکتر سیامک واحدی در این ابلاغ آورده است:

با توجه به پیشنهاد معاون محترم آموزشی و در راستای اجرای برنامه های طرح تحول در حیطه اعتباربخشی مؤسسات و نیز ایجاد هماهنگی در برگزاری کلیه همایش ها، سمینارها و مجامع علمی در دانشگاه، بموجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان مسئول برگزاری همایش های دانشگاه منصوب می شوید. توفیق و سربلندی شما را از درگاه ایزد منان خواستارم.

 
 
 
پورتال اخبار