رهبری

بدنه خبر

نجات جان مادرباردار دوشنبه، 17 دی 1397

نجات جان مادرباردارتوسط پرسنل زحمت کش فوریت های پزشکی،

طی اعلام ماموریت به 115مبنی بردردهای زایمان مادربارداردریکی ازروستاهای دوردست بخش سارال آمبولانس پایگاه هزارکانیان به همراه مامای مستقر در درمانگاه هزارکانیان به روستا اعزام شدند وطی ماموریت6ساعته دربرف وکولاک شدیدجان مادربارداررانجات دادند،پرسنل شیفت محسن باباراری وادریس روحیان ماما خانم مرادی


 

 
 
پورتال اخبار