رهبری

بدنه خبر

برگزاری آزمون آگاهی سنجی برنامه بحران و کاهش خطر بلایا پنجشنبه، 20 دی 1397

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کامیاران، درتاریخ97/10/20واحد بحران شبکه بهداشت و درمان این شهرستان اقدام به برگزاری آزمون آگاهی سنجی از بهورزان ،مراقبین سلامت و مسئولین برنامه بحران در مراکز شهری و روستایی به منظور ارزیابی آگاهی کارکنان محیطی بخش بهداشت در زمینه برنامه های بحران و کاهش خطر بلایا نمود.شایان ذکر است در این برنامه آگاهی سنجی از 150 نفرپرسنل بخش بهداشت آزمون به عمل آمد.

 
پورتال اخبار