رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) شماره 20-1397 شنبه، 22 دی 1397

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای)

شماره 20-1397

 

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمــانی کردستان در نظر دارد به منظور تجهیز مرکز آزمونهای الکترونیکی دانشکده پزشکی نسبت به خرید و نصب تعداد 100 دستگاه لپ تاپ به همراه متعلقات با برگزاری مناقصه عمومی (یک مرحله ای) از طریق  شرکتهایی صلاحیدار و فروشگاههای معتبر اقدام نماید.

 

 ----------------------------------------------

¨      مدت دریافت اسناد مناقصه : ازتاریخ نشرآگهی 1397/10/20 لغایت 1397/11/1

¨ مدت تحویل اسناد مناقصه:  شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه و قرارداد به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس استان کردستان-شهر سنندج-میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدرستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان-ساختمان شماره3- مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه-واحد مناقصات  مراجعه نمایند .

----------------------------------------------

¨ مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ  1397/11/13

¨ آدرس محل ارسال مدارک و پیشنهادات (پاکات الف-ب-ج):استان کردستان–شهرستان سنندج– میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–دبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان - کد پستی6618634683 

----------------------------------------------

¨      نوع تضمین ویا سپرده شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند .

----------------------------------------------

¨    تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی پیشنهادات( پاکات الفب -ج):کمیسیون معاملات دانشگاه نسبت به بازگشایی پاکات متقاضیان در مورخه 1397/11/17 صبح روز چهارشنبه ساعت 10 صبح واقع در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه  اقدام می نماید.

ضمناً متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن33247813- 33286695-087 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه نمایند./

 « روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار