رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایـده واگذاری واحد پارکینیگ خصوصی بیمارستان سینا شهرستان کامیاران یکشنبه، 9 دی 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران در نظر دارد در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و ارتقاء سطح خدمات بهداشتی و درمانی و افزایش رضایتمندی مراجعین بیمارستان واحد پارکینگ مراجعین به این مرکز را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط و صلاحیت دار واگذار نماید.

*****************************

مدت زمان تحویل اسناد مزایده به شرکت های داوطلب: ازتاریخ 97/10/10 لغایت 1397/10/19

محل تحویل اسناد مناقصه به شرکت های داوطلب: استان کردستان شهرستان کامیاران- شهرک الهیه- جنب دادگستری - شبکه بهداشت و درمان کامیاران- واحد امور اداری

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج): لغایت تاریخ 1397/10/22

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات(پاکات الف-ب-ج) اسناد مناقصه:

استان کردستان- شهرستان کامیاران- شهرک الهیه جنب دادگستریشبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران-واحد حراست

*********************************

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مزایده: مبلغ تضمین بمبلغ 6/000/000 (شش میلیون ریال) را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر حداقل با اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج دز شرایط عمومی مناقصه واریز و ارائه نمایند.

*********************************

 

تاریخ بازگشایی مدارک و پیشنهادات

صبح روز سه شنبه  مورخ 1397/10/25 ساعت 10 صبح در محل دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان کامیاران می باشد، ضمناً شرکت های شرکت کننده یا مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35530934 اداره امور عمومی شبکه تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس(http//iets.mporg.ir) و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http//webda.muk.ac.ir)  مراجعه فرمایند.

 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران
 
پورتال اخبار