رهبری

بدنه خبر

آگهی برگزاری استعلام بهاء واگذاری امور مربوط به مـکانیزاسیون نسخ و اسناد بیمه ای مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر در سال 1397 (نوبت سوم) یکشنبه، 23 دی 1397

مرکزپزشکی، آموزشی و درمانی کوثر(سنندج)در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی در ارایه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود به مکانیزاسیون نسخ و اسناد بیمه ای خود را در سال 1397 از طریق استعلام بهاء به شرکت و یا شرکت های صلاحیت دار(پیمانکار) واگذار نماید.

*****************************

زمان و نحوه دریافت اسناد استعلام:

شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد استعلام از مورخ 97/10/19 لغایت 97/10/25 بصورت حضوری به استان کردستان-شهرستان سنندج-خیابان پاسداران- بلوار برهان الدین حمدی- مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر - واحد تدارکات مراجعه نمایند و جهت ارسال مدارک و پیشنهادات خود صرفاً تا تاریخ 97/10/30 فرصت دارند صرفاً از طریق پست پیشتاز جمهوری اسلامی ایران به آدرس: استان کردستان-شهرستان سنندج- خیابان پاسداران-بلوار برهان الدین حمدی- مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر کدپستی: 6617983476-واحد حراست مرکز اقدام نمایند.

*********************************

 

نوع ومبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در استعلام بهاء:

میزان ریالی سپرده جهت شرکت در استعلام 000/000/42 ریال(چهل و دو میلیون ریال) می باشد. که شرکت کنندگان می بایست) بصورت اصل فیش واریزی بحساب 247832560 بامک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی کردستان بنام سپرده مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر واریز و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر به نفع مرکز کوثر با حداقل اعتبار سه ماهه، که باید اصل آن را به همراه سایر مدارک ارسال نمایند. بدیهی است سپرده کمتر از مبلغ تعیین شده و غیر از موارد فوق الذکر قابل قبول نمی باشد.

*********************************

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک وپیشنهادات:

کمیسیون معاملات در تاریخ 97/11/2 ساعت11 صبح روز سه شنبه در دفتر ریاست مرکز تشکیل می گردد. ضمناً شرکت کنندگان می توانند درصورت نیاز و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 10-08733611301 یا واحد تدارکات (آقای روحانی) تماس حاصل نمایند.

 

مرکز پزشـکی ، آموزشی و درمـانی کوثر

 
پورتال اخبار