رهبری

بدنه خبر

"جلسه شورای تحصیلات تکمیلی " شنبه، 22 دی 1397

"جلسه شورای تحصیلات تکمیلی "

جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 97/10/22 ساعت 10:30روزشنبه باحضور اعضاء درسالن اجتماعات دانشکده تشکیل گردید. دراین جلسه عناوین پایان نامه 3 نفراز دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی مورد بحث وبررسی قرار گرفت ومورد تأ یید قرار گرفت.

 
پورتال اخبار