رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) شماره 1-1397 یکشنبه، 23 دی 1397

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمــانی کردستان در نظردارد نسبت به واگذاری مدیریتی، نگهداری، راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی، الکترونیکی و ابنیه و تجهیزات غیرپزشکی کلینیک ویژه تخصصی سنندج  از طریق برگزاری مناقصه عمومی(یک مرحله ای)به مدت یک سال به بخش خصوصی(شرکتهای واجد شرایط و صلاحیت دار) واگذار نماید.

----------------------------------------------

¨      مهلت دریافت اسناد مناقصه : ازتاریخ نشرآگهی 20/10/1397 لغایت 1/11/1397

¨      محل دریافت اسناد مناقصه :

¨      شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه و قرارداد به  پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir اقدام و یا به آدرس استان کردستان-شهرسنندج چهار راه کشاورز جنب بیمارستان بعثت کلینیک ویژه تخصصی سنندج  مراجعه نمایند .

----------------------------------------------

¨     مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ  13/11/1397

¨    آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مناقصه(پاکات الف-ب-ج):

¨     استان کردستانشهرستان سنندج-میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر- دبیرخانه حراست (محرمانه) ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان - کد پستی 6618634683

----------------------------------------------

¨      نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند .

----------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی پیشنهادات(پاکات الف ب-ج):

کمیسیون معاملات دانشگاه در مورخه 18/11/1397 صبح روز پنج شنبه، ساعت10صبح  واقع در دفتر مدیریت کلینیک ویژه تخصصی سنندج تشکیل می گردد، ضمناً شرکت های شرکت کننده یا مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن:  09183791974  تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه نمایند./

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 

 

 
پورتال اخبار