رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده عمومی(یک مرحله ای) نوبت دوم:مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی کوثر در نظر دارد محل انجام خدمات تزریقات و پانسمان بیماران سرپایی خود را برابر با شرایط و مشخصات مورد نظر اعلامی از طریق مزایده عمومی به شرکت های صلاحیت دار واگذار نماید . دوشنبه، 24 دی 1397

 

 
 
 
 
 
پورتال اخبار