رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) شماره 2-1397 چهارشنبه، 26 دی 1397

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای)

شماره 2-1397

 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمــانی کردستان در نظر دارد در اجرای تصویب نامه شماره 38326/ ت 27506 ه مورخ 5/9/81 هیات محترم وزیران موضوع ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی  نسبت به خرید خدمات از بخش غیر دولتی با واگذاری مدیریتی به منظور تامین بخشی از خدمات مورد نیاز مربوط به امورات حفاظتی و مراقبتی کلینیک ویژه تخصصی سنندج  را ازطریق برگزاری مناقصه عمومی( یک مرحله) به شرکت ها یا موسسه های دارای مجوز از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرح مراتب ذیل واگذار نماید.

----------------------------------------------

¨      مهلت دریافت اسناد مناقصه : ازتاریخ نشرآگهی 25/10/1397 لغایت 6/11/1397

¨      محل دریافت اسناد مناقصه : شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه و قرارداد به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir اقدام و یا به آدرس استان کردستان-شهرسنندج-خیابان کشاورز- جنب بیمارستان بعثت امور اداری مراجعه نمایند .

----------------------------------------------

¨     مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ  17/11/1397

¨      آدرس ارسال مدارک ،  اسناد مناقصه و پیشنهادات (پاکات الف-ب-ج):استان کردستانشهرستان سنندج میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدردبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان- کد پستی6618634683  

----------------------------------------------

¨      نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند .

----------------------------------------------

¨   تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی پیشنهادات(پاکات الف ب-ج):کمیسیون معاملات دانشگاه در مورخه 23/11/1397 صبح روز سه شنبه ساعت 10 صبح واقع در دفتر کلینیک ویزه تخصصی سنندج تشکیل می گردد.

 ضمناً شرکت کنندگان یا مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 091837391974 خانم افتخاری –مدیریت کلینیک  تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه نمایند./ 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار