رهبری

بدنه خبر

"جلسه شورای آموزشی دانشکده" یکشنبه، 30 دی 1397

" جلسه شورای آموزشی "

سی امین جلسه شورای آموزشی دانشکده پرستاری مامایی درمورخ 97/10/29ساعت 8 دردفتر ریاست دانشکده تشکیل گردید.دراین جلسه دستور کارها ومصوبات آموزشی مطرح وموردبحث وبررسی قرار گرفت.

     

 
پورتال اخبار