رهبری

بدنه خبر

"کمیته نقل وانتقالات" یکشنبه، 30 دی 1397

"کمیته نقل وانتقالات"

کمیته نقل وانتقالات دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی درمورخ 97/10/29ساعت 9 دردفتر ریاست دانشکده تشکیل جلسه داد.دراین جلسه درخواست مهمانی وانتقالی تعدادی از دانشجویان برای نیمسال دوم 98-97 دانشکده مورد بحث وبررسی قرارگرفت.

 
پورتال اخبار