رهبری

بدنه خبر

استعلام بهاء چاپ و تکثیر (نوبت دوم) پنجشنبه، 4 بهمن 1397

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سقز در نظر دارد خدمات مربوط به تایپ نامه ها و مکاتبات امورات چاپ و تکثیر شبکه، مرکز بهداشت و بیمارستان امام خمینی (ره) را به بصورت حجمی به شرکت های صلاحیت دار واجد شرایط از طریق استعلام واگذار نماید.

---------------------------------------------

¨                   مهلت دریافت اسناد مناقصه : ازتاریخ نشرآگهی 3/11/1397 لغایت 13/11/1397

¨             محل دریافت اسناد مناقصه  : شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد استعلام به استان  کردستان شهرستان سقز  
-خیابان شهدا شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز
اداره امور عمومی و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس   http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند .  

---------------------------------------------

 

¨                  مهلت ارسال پیشنهادات:  لغایت تاریخ 23/11/1397

¨                   آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد استعلام :

¨                   از طریق پست پیشتاز استان کردستان ، شهرستان سقز ، بلوار حافظ، مرکز بهداشت طبقه دوم واحد حراست کدپستی 6681744593 صندوق پستی 111

---------------------------------------------

¨  نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در استعلام : شرکت کنندگان مبلغ تضمین 70000000 ریال (هفتاد میلیون ریال)
 را به حساب شماره 7120886 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز نزد بانک رفاه شعبه جمهوری واریز و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط استعلام واریز و ارائه نمایند.

¨     ----------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادها:  مورخ 28/11/1397 روز یکشنبه ساعت 8 صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز تشکیل می گردد، ضمناً شرکت های متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36223710 تماس حاصل و یا به وب سایت پایگاه ملی اطلاع سانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان http://muk.ac.ir   مراجعه نمایند.

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار